Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Инсайдерс” ЕООД, наричано по-долу Изпълнител, от една страна, и Партньорите на “Инсайдерс”, наричани Възложител, от друга.

„Инсайдерс” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205229962 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8602 ж.к. Граф Игнатиев, бл. 74, вх. Б, ет. 8, ап. 46, имейл адрес: admin@insaiders.com, телефон: +359897314214.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Възложителя и Изпълнителя.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайтhttps://www.insaiders.com и всички негови подстраници и поддомейни.

 

1. РЕГИСТРАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1.1. За да се регистрира като Партньор на Сайта, Възложителят изпраща заявка за регистрация като Партньор на admin@insaiders.com или чрез онлайн формуляр достъпен в уебсайта чрез бутона “Become an Insaider” (или еквивалентно описание на друг език) или на друго обособено в сайта място.

1.2. Заявка за регистрацията като Партньор на Сайта може да се изпрати и заявявайки публикувана обява чрез съответния ботон “Claim a listing” (или еквивалентно описание на друг език).

1.3. Регистрацията като Партньор на Сайта може да се заяви и от Администратора на Сайта.

1.4. Вследствие на направената заявка, Възложителят получава имейл, чрез който да потвърди своята регистрация, предоставяйки имейл, телефон, адрес, имена.

1.5. Чрез регистрацията си като Партньор на Сайта, Възложителят се регистрира и като Потребител по смисъла на Условията за ползване на Инсайдерс.

1.6. Изпълнителят може да приеме или да откаже заявката и няма задължение да сключва договор с Възложителя

1.7. Договорът се счита сключен от момента на потвърждението на Изпълнителя, че приема договора за сключен.

 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Изпълнителят предоставя достъп до Сайта на Възложителя и му дава възможност да публикува предлаганите от него услуги (наричано Услугата) по начин и ред, определен в настоящите общи условия.

 

3. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договорът влиза в сила на датата, на която е потвърден от Изпълнителя и е безсрочен.

 

4. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

4.1. След като получи нужното одобрение от Изпълнителят, Възложителят получава правото да публикува безплатно в сайта своите услуги, следвайки настоящите Общи Условия.

4.2. Изпълнителят си запазва правото да променя тези условия, уведомявайки другата страна в срок от седем дни от настъпването на новите условия.

4.3. Изпълнителят си запазва правото да предлага на Възложителя допълнителни услуги, включително, но не само: инструменти за подобряване на качеството на публикувана обява, допълнително поле за изява в сайта, възможности за реклама, и други.

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят предоставя достъп на Възложителя до Сайта, чрез който Възложителят може да публикува своите услуги.

5.2. Изпълнителят осигурява съдействие на Възложителя при възникнали технически проблеми свързани с изпълнението на Услугата по настоящия договор.

5.3. Изпълнителят има право да проверява обявите на Възложителя за съответствие с правилата на настоящия договор и добрите нрави, както и да ги редактира, когато прецени това за уместно.

5.4. Изпълнителят има право да осъществява платени реклами и маркетинг кампании с цел популяризирането на Сайта и услугите предлагани на него.

5.5. Изпълнителят може да предлага съвети на своите Партньори относно подобряване на ефективността на своите обяви.

5.6. Изпълнителят има право да прави изменения в Сайта, без да му е необходимо съгласието на Възложителя.

5.7. Изпълнителят има право да участва като посредник при възникването на спор между Възложителя и Потребителя относно предлаганата услуга или при нейното заплащане.

5.8. Изпълнителят публикува на Сайта критерии и параметри, които Възложителят е длъжен да спазва при публикуването на предлаганите услуги.

5.9. Изпълнителят се грижи за поддържането на Сайта и нормалното му функциониране. Изпълнителят не носи отговорност за технически проблеми на Сайта, върху които няма контрол и не може да отстрани или чието отстраняване би било несъразмерно отежняващо за Изпълнителя.

5.10. Изпълнителят предоставя достъп до достоверна система за оценяване на предлаганите услуги.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят е длъжен да спазва настоящите общи условия и да плати цената за Услугата (в случаите, когато е приложимо).

6.2. При публикуване на предлаганите услуги Възложителят е длъжен да спазва критериите и параметрите, качени на Сайта от Изпълнителя.

6.3. Възложителят е длъжен да публикува достоверна и актуална информация относно себе си и услугите които предлага

6.4. Възложителят е длъжен да предоставя услугите си спрямо публикуваните условия в обявата, съобразявайки се с обявените стандарти и параметри.

6.5. Възложителят няма право да използва Сайта извън неговото предназначение и уговореното в настоящите общи условия.

6.6. На Сайта Възложителят може да:

  • Добавя неограничен брой снимки към своите обяви;
  • Директно да споделя обявите в социални мрежи (Facebook и Twitter);
  • Временно да спре обявата и отново да я пусне в същия вид;

6.7. Възложителят декларира, че притежава всички необходими лицензи, разрешения и регистрации, за да осъществява предлаганите услуги в съответствие със законодателството на Република България и Европейския Съюз.

6.8. Възложителят носи пълна отговорност при каквото и да е нарушение по предходната точка и за всички вреди, които възникват към Потребители на Сайта, Изпълнителя или трети лица вследствие на нарушението.

6.9. Възложителят се задължава да плаща данъците и осигуровките в следствие на извършваната дейност.

6.10. Възложителят се задължава да предлага застраховка на потребителите, когато за него възникне такова задължение по закон.

 

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1. Възложителят е длъжен да води професионално и в съответствие с добрите практики кореспонденцията си с Потребителите на Сайта, в това число да отговоря на получени запитвания и резервации възможно най-скоро, желателно в рамките на 24 часа.

7.2. Възложителят се задължава да предостави точно, качествено и навременно изпълнение на предлаганите услуги към Потребителите на Сайта.

7.3. В случай на непредвидено събитие Възложителят се задължава да информира Потребителя незабавно и да предприеме всички разумни мерки, за да предотврати потенциални вреди за Потребителя.

7.4. Възложителят е длъжен да информира незабавно Потребителя в случай на нужда да анулира дадена резервация.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Този Договор се прекратява:

  • при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
  • при прекратяване на юридическо лице без правоприемство;
  • със 7-дневно писмено предизвестие към другата страна.
  • по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена или електронна форма;

8.2. Изпълнителят има право да развали договора, ако Възложителят наруши задълженията си по т. 6 и 7 от тези Общи Условия. Изпълнителят също така запазва правото си да оттегли своето изрично одобрение към Партньора за публикуване на обяви в своята платформа поради други причини свързани с качеството на предлаганите услуги или в случай на ниски оценки от страна на потребителите. Оттеглянето на тези права не премахва предстоящи задължения и поети ангажименти от страна на Възложителят към други Потребители.

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се счита за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя.

9.2. Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея, фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

9.3. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Страните се съгласяват с обработването на всички лични данни, необходими за изпълнението на настоящия договор. За всички въпроси, свързани с обработването на лични данни се прилагa Политиката за защита на лични данни.

10.2. Всяка от страните се ползва с правата си за защита на личните данни съгласно българското и европейското законодателство.

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ

11.1. Настоящите Общи условия могат да се изменят едностранно от Изпълнителя. Възложителят може да се противопостави на измененията като изпрати имейл до Изпълнителя в срок от 14 дни, считано от уведомлението за изменението. Ако не се противопостави в този срок, се счита, че Възложителят е приел измененията.

11.2. Страните могат да договорят изменение на договора и с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни.

 

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена или електронна форма и могат да се предават чрез писмо, по куриер или електронна поща.

12.2. Изпратените между страните съобщения по имейл имат стойността на писмено волеизявление.

12.3. За официален имейл за кореспонденция на Възложителя се счита имейлът, с който Възложителят се е регистрирал.

12.4. Имейлът за кореспонденция на Изпълнителя е admin@insaiders.com.

 

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Този Договор, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

 

14. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.